Miljø

- en bærekraftig, norsk miljøbedrift

Vår miljøpolitikk pålegger oss å arbeide med kontinuerlige forbedringer av vår miljøinnsats gjennom ytterligere effektivisering av bruk av materialer og energi samt å unngå eller forebygge forurensing. 

Vårt kvalitetssystem omfatter miljøstyring i henhold til NS-EN ISO 14001:2004 og kvalitetsstyring i henhold til NS-EN ISO 9001:2008. Begge systemene ble sertifisert i februar 2005 av Nemko AS som gjennom årlige revisjoner verifiserer at kravene i begge standardene opprettholdes. 

Vår produksjon skjer på Vigrestad på Jæren. Energiforbruket i fabrikken er elektrisk strøm som stort sett er vannkraftbasert og fornybar energi. I og med Norge inngår i et et internasjonalt energi-handelssamarbeid, vil en mindre andel av forbruket være basert på strøm produsert av fossile brensler som igjen fører til globale klimagassutslipp. Sammenlignet med produksjon i andre land, bidrar produksjonen på Vigrestad med betydelig langt mindre klimagassutslipp. Det arbeides liketil jevnlig med enøktiltak. 

Alt treavfall blir til brennbare briketter som benyttes av nærliggende gartneri på bekostning av forbruk av olje eller gass som er ikke-fornybar energi. Metallavfall leveres tilbake til leverandørene for gjenvinning eller gjenbruk. Likeledes blir lakkavfall gjenbrukt. Mindre enn 0,5% av vårt totale avfall er restavfall som deponeres på offentlig deponi. 

Vi foretrekker norske produsenter / leverandører av varer og tjenester for å sikre samsvar med vår policy. 

Alle møbler fra Aarsland Møbelfabrikk AS tilfredstiller Norsk Standards krav til regulering, stabilitet og overflatebehandling. Vårt opplegg for å sikre tilgang og samsvar til relevante lover og forskrifter, sørger at vi hele tiden er oppdatert når det gjelder nye eller endrede myndighetskrav til miljø, arbeidsmiljø og produkter. Vi har sluttet oss til FNs Code of Conduct med de 10 prinsippene.